POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

BIP

kampania społeczna

eporadnia PORADNIA

strona fecebook FACEBOOK

KĄCIK
DLA

DUŻYCH I MAŁYCH

strona MCO MCO

 

 

Historia

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w  Tychach ma już za sobą ponad 40-letnią tradycję. Powstała w 1962 roku z inicjatywy powiatowego oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Jej pierwszą kierowniczką w latach 1962-1974 była psycholog mgr  Wanda Wacław. Instytucja funkcjonująca wówczas pod nazwą Poradni Społeczno – Wychowawczej TPD nie była w stanie zapewnić opieki i terapii wszystkim potrzebującym dzieciom. Dostrzegając ten problem władze miasta i powiatu tyskiego w roku szkolnym 1967/68 przejęły placówkę zmieniać nazwę na Miejską i Powiatową Poradnię Wychowawczo – Zawodową. Wzrosła wówczas liczba zatrudnionych pracowników.
Formy pracy poradni zmieniały się wraz ze zmianami ustawowymi oraz potrzebami wynikającymi z przekształceń cywilizacyjnych i kulturowych, ale zawsze były odpowiedzią na potrzeby mieszkańców miasta i oczekiwań władz. W tym czasie, w latach 1976 - 1991 poradnią kierowała mgr Aniela Helisz. Na przełomie lat 70-tych i 80-tych placówka miała wypracowane stałe formy działania oraz zajmowała się dziedzinami, które do dzisiaj są w centrum jej działalności: profilaktyką, poradnictwem, sprawdzaniem przyczyn trudności szkolnych i wychowawczych, selekcją dzieci do kształcenia specjalnego, działalnością terapeutyczną oraz doradztwem zawodowym.  Stała się koordynatorem działań na rzecz dziecka i rodziny w środowisku edukacyjnym oraz szeroko rozumianym środowisku lokalnym.
Od roku 1991 do 1997 nowym dyrektorem placówki została mgr Jolanta Szydłowska – Bartosik. W roku szkolnym 1992/1993, po uchwaleniu nowej Ustawy o Systemie Oświaty placówka pod jej kierownictwem została przekształcona w Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną i 13 stycznia 1994 roku zatwierdzonym Statutem otrzymała nową osobowość prawną. Liczba zatrudnionych pracowników pedagogicznych wzrosła z 24 do 35. Ukształtowały się wówczas i rozwinęły formy pracy, które pozostały aktualne do chwili obecnej:
  • Diagnostyka psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna i psychiatryczna pozwalająca na określenie przyczyn niepowodzeń w nauce, trudności wychowawczych i zaburzeń zachowania, wskazująca poziom rozwoju umysłowego, uzdolnień, zainteresowań, predyspozycji zawodowych, dojrzałości szkolnej i przedszkolnej, zaburzeń mowy
  • Wydawanie opinii i orzeczeń pozwalających na korzystanie z pomocy psychologiczno– pedagogicznej w placówkach oświatowych
  • Terapia psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna realizowana poprzez spotkania indywidualne, terapię rodziny, terapię grupową
  • Działalność psychoedukacyjna dla rodziców, nauczycieli i wychowawców oraz uczniów
W latach 1997 – 2007 dyrektorem poradni była mgr Krystyna Gemza. Dzięki jej staraniom siedziba poradni dzielona dotychczas z Biblioteką Pedagogiczną została w całości oddana i przystosowana na potrzeby placówki.  Rozwinęła się działalność związana z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka, zwłaszcza w wieku 0-3 lat. Utrzymana została rola poradni jako lidera i koordynatora wsparcia dla dziecka i rodziny.
Od 2007 roku dyrektorem poradni jest mgr Izabela Rodak, funkcję zastępcy dyrektora pełni mgr Danuta Kozak. Obecnie Poradnia obejmuje opieką dzieci w wieku 0-3 lat, wychowanków przedszkoli, uczniów szkół wszystkich typów. Rocznie placówkę odwiedza ponad 3000 dzieci i młodzieży.

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Tychach
ul gen. Andersa 16 43-100 Tychy