POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

BIP

kampania społeczna

eporadnia PORADNIA

strona fecebook FACEBOOK

KĄCIK
DLA

DUŻYCH I MAŁYCH

strona MCO MCO

 

 

Historia

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w  Tychach ma już za sobą ponad 40-letnią tradycję. Powstała w 1962 roku z inicjatywy powiatowego oddziału Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Jej pierwszą kierowniczką w latach 1962-1974 była psycholog mgr  Wanda Wacław. Instytucja funkcjonująca wówczas pod nazwą Poradni Społeczno – Wychowawczej TPD nie była w stanie zapewnić opieki i terapii wszystkim potrzebującym dzieciom. Dostrzegając ten problem władze miasta i powiatu tyskiego w roku szkolnym 1967/68 przejęły placówkę zmieniać nazwę na Miejską i Powiatową Poradnię Wychowawczo – Zawodową. Wzrosła wówczas liczba zatrudnionych pracowników.
Formy pracy poradni zmieniały się wraz ze zmianami ustawowymi oraz potrzebami wynikającymi z przekształceń cywilizacyjnych i kulturowych, ale zawsze były odpowiedzią na potrzeby mieszkańców miasta i oczekiwań władz. W tym czasie, w latach 1976 - 1991 poradnią kierowała mgr Aniela Helisz. Na przełomie lat 70-tych i 80-tych placówka miała wypracowane stałe formy działania oraz zajmowała się dziedzinami, które do dzisiaj są w centrum jej działalności: profilaktyką, poradnictwem, sprawdzaniem przyczyn trudności szkolnych i wychowawczych, selekcją dzieci do kształcenia specjalnego, działalnością terapeutyczną oraz doradztwem zawodowym.  Stała się koordynatorem działań na rzecz dziecka i rodziny w środowisku edukacyjnym oraz szeroko rozumianym środowisku lokalnym.
Od roku 1991 do 1997 nowym dyrektorem placówki została mgr Jolanta Szydłowska – Bartosik. W roku szkolnym 1992/1993, po uchwaleniu nowej Ustawy o Systemie Oświaty placówka pod jej kierownictwem została przekształcona w Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną i 13 stycznia 1994 roku zatwierdzonym Statutem otrzymała nową osobowość prawną. Liczba zatrudnionych pracowników pedagogicznych wzrosła z 24 do 35. Ukształtowały się wówczas i rozwinęły formy pracy, które pozostały aktualne do chwili obecnej:
  • Diagnostyka psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna i psychiatryczna pozwalająca na określenie przyczyn niepowodzeń w nauce, trudności wychowawczych i zaburzeń zachowania, wskazująca poziom rozwoju umysłowego, uzdolnień, zainteresowań, predyspozycji zawodowych, dojrzałości szkolnej i przedszkolnej, zaburzeń mowy
  • Wydawanie opinii i orzeczeń pozwalających na korzystanie z pomocy psychologiczno– pedagogicznej w placówkach oświatowych
  • Terapia psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna realizowana poprzez spotkania indywidualne, terapię rodziny, terapię grupową
  • Działalność psychoedukacyjna dla rodziców, nauczycieli i wychowawców oraz uczniów
W latach 1997 – 2007 dyrektorem poradni była mgr Krystyna Gemza. Dzięki jej staraniom siedziba poradni dzielona dotychczas z Biblioteką Pedagogiczną została w całości oddana i przystosowana na potrzeby placówki.  Rozwinęła się działalność związana z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka, zwłaszcza w wieku 0-3 lat. Utrzymana została rola poradni jako lidera i koordynatora wsparcia dla dziecka i rodziny.
Od 2007 do 2022 roku dyrektorem poradni była mgr Izabela Rodak, funkcję zastępcy dyrektora pełniła mgr Danuta Kozak. Od 2022 roku dyrektorem poradni jest mgr Agata Olczak, funkcję zastępcy dyrektora pełni mgr Izabela Rodak. Obecnie Poradnia obejmuje opieką dzieci w wieku 0-3 lat, wychowanków przedszkoli, uczniów szkół wszystkich typów. Rocznie placówkę odwiedza ponad 3000 dzieci i młodzieży.

przykładowy link

 

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Tychach
ul gen. Andersa 16 43-100 Tychy