POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

BIP

kampania społeczna

eporadnia PORADNIA

strona fecebook FACEBOOK

KĄCIK
DLA

DUŻYCH I MAŁYCH

strona MCO MCO

 

 

Regulamin konkursu Odłącz się od sieci

 REGULAMIN KONKURSU DLA SZKÓŁ

W RAMACH MIEJSKIEJ KAMPANII „ODŁĄCZ SIĘ OD SIECI?”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu jest Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna w Tychach,
  a patronat sprawuje wiceprezydent miasta Tychy mgr Maciej Gramatyka.
 2. Celem konkursu jest promowanie higieny cyfrowej, uczenie zarządzania czasem oraz zrównoważonego korzystania z sieci.
 3. Przedmiotem konkursu jest sporządzenie dziennika prowadzonego przez minimum dobę, podczas której uczestnik całkowicie odstępuje od aktywności w sieci.
 4. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Konkursu i obowiązuje do czasu jego rozstrzygnięcia.
 5. Konkurs odbywać będzie się w dniach od 1.05.2021 do 06.06.2021r.
 6. W konkursie mogą brać udział uczniowie wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych na terenie miasta Tychy.
 7. Konkurs prowadzony jest w trzech kategoriach wiekowych:
  • I. klasy 1-3 szkół podstawowych
  • II. klasy 4 – 8 szkół podstawowych
  • III. uczniowie szkół ponadpodstawowych.
 8. Organizatorzy konkursu dopuszczają uczestnictwo indywidualne lub grupowe (do 3 osób).

II. ZASADY KONKURSU

 1. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z podjęciem przez uczestnika decyzji, iż minimum przez 24 godziny całkowicie powstrzyma się od używania Internatu, gier komputerowych, odwiedzania mediów społecznościowych, wykorzystywania internetowych aplikacji w komputerze, telefonie lub tablecie, lub innych urządzeniach mobilnych, a następnie prowadzenie dziennika samoobserwacji dokumentującego:
  • godzina po godzinie pojawiające się odczucia, emocje, myśli związane z brakiem dostępu do sieci,
  • ile razy miałaś/miałeś ochotę podłączyć się do sieci, zagrać, sprawdzić wybraną stronę itp.,
  • co sprawiało trudności,
  • aktywności, zajęcia, którymi wypełniłaś/wypełniłeś czas wolny,
  • jakie otrzymałaś/otrzymałeś wsparcie ze strony innych (np. rodzica, nauczyciela, koleżanek/kolegów).
  Forma dziennika ma charakter dowolny - jest efektem kreatywności uczestnika konkursu.
 2. Prace konkursowe należy dostarczyć do dnia 11.06.2021 r. do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tychach, ul. Andersa 16, w zaklejonej kopercie wrzucić do konkursowej urny.
 3. Zwycięzcą konkursu zostanie osoba lub grupa, której dziennik będzie oceniony najwyżej przez Jury, w skład którego wejdą: przedstawiciele Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej, Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia, Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Tychy.
 4. Jury przyzna pierwsze drugie i trzecie miejsce w każdej kategorii wiekowej nagrodzone bonami o wartości 300zł, 200zł i 100zł do zrealizowania w centrum handlowym Gemini Park.
 5. Prace będą oceniane pod kątem:
  • formalnej zgodności z regulaminem konkursu
  • zgodności z tematem konkursu
  • kreatywności uczestnika
  • estetyki wykonanego dziennika.
 6. Osoby biorące udział w konkursie zobowiązują się dostarczyć deklarację przystąpienia do konkursu (dostępną w e-dziennikach szkół oraz na stronie ppptychy.edu.pl w zakładce Konkursy).
 7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 25 czerwca 2021r. na stronie internetowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
 8. W konkursie wezmą udział prace uczniów, do których dołączono deklaracje przystąpienia wraz z deklaracją RODO.
 9. Nagrodzone osoby zostaną poinformowane o wynikach konkursu drogą mailową podaną w deklaracji uczestnictwa w konkursie.

III. DANE OSOBOWE

 1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tychach jest administratorem danych osobowych (zwana dalej Administrator) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27. 04. 2016 r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE.
 2. Przystąpienie do konkursu jest dobrowolne i oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu obsługi konkursu, w tym imienia i nazwiska uczestnika/grupy uczestników otrzymujących nagrody oraz publikację części dziennika (bez podania szczegółowych danych autora).
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania konkursu i po ogłoszeniu wyników.
 4. Osobom przysługują prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw i organizacji poza UE oraz nie będą podlegały profilowaniu.
 6. Szczegółowe informacje można uzyskać u Inspektora Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Decyzje Organizatorów Konkursu oraz Jury mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich odwołanie.
 2. Przystąpienie do udziału w konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
 4. Nadesłane prace można będzie odbierać w siedzibie PPP od dnia 31.08.2021. Prace nie odebrane przechodzą na własność PPP.
 5. Nagrody należy odebrać osobiście od 25.06.2021 do dnia 16.07.2021 w PPP w Tychach przy ul. Andersa 16. Istnieje także możliwość ich wysyłki na koszt odbiorcy (po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem).

 

 WZÓR KARTY ZGŁOSZENIA
(wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych)

1. Autor pracy (imię i nazwisko) ......................................................
2. Wiek:....................................................................................
3. Szkoła (nazwa).....................................................................
4. Klasa ……………………………………………………..
5. Adres:..................................................................................
6. Telefon, e-mail:......................................................................
7. Imię i nazwisko rodzica/opiekuna
......................................................................................................................................
8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wg wzoru:
Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursie „Odłącz się od sieci” oraz publikację fragmentów dziennika mojego dziecka lub mojego(w przypadku osoby pełnoletniej)na zasadach opisanych w regulaminie konkursu.
9. Wyrażamy chęć odbioru pracy po zakończeniu konkursu Termin należy ustalić indywidualnie w przedziale czasowym od 31.06.2021r. do 31.08.2021r.
TAK - NIE
(proszę zaznaczyć).

............................................
(data,czytelny podpis rodzica lub pełnoletniego autora pracy)

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Tychach
ul gen. Andersa 16 43-100 Tychy