POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

BIP

kampania społeczna

eporadnia PORADNIA

strona fecebook FACEBOOK

KĄCIK
DLA

DUŻYCH I MAŁYCH

strona MCO MCO

 

 

Opiniowanie

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna wydaje opinie w sprawie:
 1. wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej
 2. odroczenie rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego
 3. spełniania przez dziecko odpowiednio obowiązku obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą
 4. zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego
 5. objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej
 6. dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia
 7. o specyficznych trudnościach w uczeniu się
 8. udzielanie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki
 9. przyjęcie ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy
 10. pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej
 11. udzielanie zezwolenia na zatrudnienie młodocianego
 12. braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych
 13. objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, w szkole lub placówce oświatowej
 14. inne opinie w sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży
 15. objęcie indywidualną ścieżką kształcenia.
Ponadto możliwe jest uzyskanie pisemnej informacji o wynikach diagnozy przeprowadzonej w poradni

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Tychach
ul gen. Andersa 16 43-100 Tychy