POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

BIP

kampania społeczna

eporadnia PORADNIA

strona fecebook FACEBOOK

KĄCIK
DLA

DUŻYCH I MAŁYCH

strona MCO MCO

 

 

Realizacja orzeczenia

  1. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego jest dokumentem edukacyjnym, który powinien trafić do przedszkola lub szkoły, wybranej przez rodzica.
  2. Przekazanie orzeczenia placówce, niezależnie czy jest ona integracyjna, specjalna lub ogólnodostępna, skutkuje obowiązkiem wykonania przez nauczycieli i specjalistów wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka oraz przygotowaniem dla niego indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego. Na jego podstawie realizowane będą zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenie specjalnego.
  3. Indywidualny program zapewnia dostosowanie programu nauczania lub programu wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka, szczególnie w obszarze stosowanych metod i form pracy w klasie/grupie.
  4. Ponadto obligatoryjnie uczeń objęty kształceniem specjalnym otrzymuje dodatkowo zajęcia rewalidacyjne w wymiarze 2 godzin tygodniowo (1 godziny tygodniowo dla przedszkolaka), a także w miarę potrzeb inne zajęcia specjalistyczne, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;
  5. Na podstawie orzeczenia możliwe jest dostosowanie warunków i formy egzaminów zewnętrznych - w tym maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje zawodowe -zgodnie z aktualną instrukcją wydaną przez Centralną Komisję Egzaminacyjną;
  6. Dyrektor szkoły lub przedszkola umożliwia rodzicom i pełnoletnim uczniom uczestniczenie w spotkaniach zespołu powołanego do opracowania indywidualnego programu eduakcyjno – terapeutycznego, dzięki czemu mogą mieć wpływ na jego modyfikację.
  7. Kopie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego oraz wielospecjalistyczne oceny poziomu funkcjonowania dziecka, sporządzane minimum dwa razy w roku szkolnym, przekazywane są rodzicom.

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Tychach
ul gen. Andersa 16 43-100 Tychy