POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

BIP

kampania społeczna

eporadnia PORADNIA

strona fecebook FACEBOOK

KĄCIK
DLA

DUŻYCH I MAŁYCH

strona MCO MCO

 

 

Rodzaje orzeczeń

Zespół Orzekający wydaje następujące orzeczenia:
 1. Orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.
 2. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.
 3. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży:
  • niesłyszących i słabosłyszących
  • niewidomych i słabowidzących
  • z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją
  • z niepełnosprawnością intelektualną (w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym)
  • z autyzmem w tym Zespołem Aspergera
  • z niepełnosprawnością sprzężoną.
 4. Orzeczenie o potrzebie zajęcia rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu głębokim.
 5. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
 6. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów niedostosowanych społecznie.
 7. Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Tychach
ul gen. Andersa 16 43-100 Tychy