POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

BIP

kampania społeczna

eporadnia PORADNIA

strona fecebook FACEBOOK

KĄCIK
DLA

DUŻYCH I MAŁYCH

strona MCO MCO

 

 

Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych

Szanowni Państwo, chcielibyśmy Państwa poinformować o sposobach i celach przetwarzania Państwa danych osobowych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Tychach. Najważniejsze informacje zostały przedstawione w tabeli poniżej, jednakże w razie wątpliwości lub potrzeby otrzymania dalszych informacji prosimy o kontakt z sekretariatem Poradni lub Inspektorem Ochrony Danych Osobowych dostępnym pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kto jest administratorem danych osobowych moich lub mojego dziecka? Administratorem jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Tychach z siedzibą w Tychach przy ul. Generała Andersa 16. Jesteśmy jednostką oświatową, której organem prowadzącym jest miasto Tychy.
Dane kontaktowe Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Tychach e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. telefon: 32 227 23 92 Inspektor Ochrony Danych Osobowych e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. telefon: 32 227 23
Jaki jest cel przetwarzania zbieranych przez nas danych osobowych? Dane osobowe przetwarzamy, ponieważ jest to niezbędne do udzielenia pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Realizując swoje zadania staramy się w sposób optymalny pomóc dziecku oraz rodzicom i nauczycielom w rozwiązywaniu zgłaszanych trudności i problemów edukacyjnych i wychowawczych. W ramach przeprowadzanych badań i diagnozy staramy się także zrealizować cele z zakresu profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, jak również celem zapewnienia odpowiedniej opieki zdrowotnej i zabezpieczenia społecznego Państwa dzieciom.
Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe? Przekazanie danych osobowych Państwa czy Państwa dziecka Poradni jest dobrowolne, jednakże bez tych informacji realizacja usług, w tym wykonanie przewidzianych prawem badań czy diagnoz jest niemożliwe.
Podstawa prawna przetwarzania W ramach działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z wymogami narzuconymi nam przez prawo (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą prawo oświatowe i szczegółowymi rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej, jak również w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. e RODO w ramach wykonywanych przez Poradnię zadań realizowanych w interesie publicznym czy realizowanych w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Poradni na podstawie tych przepisów). W ramach prowadzonych badań i diagnozy przetwarzamy dane osobowe Państwa lub Państwa dzieci do celów profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, jak również celem zapewnienia odpowiedniej opieki zdrowotnej i zabezpieczenia społecznego Państwa dzieciom w oparciu o art. 9 ust. 2 lit. h RODO
Komu poradnia udostępnia moje dane? Dostęp do danych osobowych Państwa, jak i Państwa dziecka mogą uzyskać organy administracji publicznej upoważnione do kontroli prowadzonej przez poradnię działalności, w tym Miejskie Centrum Oświaty w Tychach, jako organ prowadzący placówkę, a także Kuratorium Oświaty w Katowicach i usługodawcy, którym zostaną zlecone usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych – w tym głównie System Informacji Oświatowej
Skąd poradnia pozyskuje moje dane osobowe? Dane pozyskujemy bezpośrednio od Państwa oraz z placówek edukacyjnych, do których uczęszcza dziecko/pełnoletni uczeń
Przez jaki okres przechowywane są dane osobowe? Minimum 25 lat od momentu ukończenia szkoły przez ucznia
Jakie mam prawa związane z przetwarzaniem danych W ramach przysługujących Państwu praw znajduje się:
  • prawo dostępu do danych osobowych;
  • prawo żądania sprostowania danych osobowych;
  • prawo ograniczenia przetwarzania;
  • prawo usunięcia danych;
  • prawo sprzeciwu względem przetwarzania objętego wykonaniem przez Poradnię zadań realizowanych w interesie publicznym czy w ramach sprawowania władzy publicznej.
Pragniemy jednak zwrócić uwagę, że część z wyżej wymienionych praw może ulec ograniczeniu lub wyłączeniu, zależnie od obowiązków prawnych ciążących względem przetwarzania tych danych na Poradni.
Szczegółowy wykaz aktów prawnych stanowiących podstawę przetwarzania danych osobowych Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO)
Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.02.2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 13.02. 2013 r, poz. 199 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1743 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 2017 poz. 1646 z późn. zm.)
Prawo do wniesienia skargi Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Poradnię, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Tychach
ul gen. Andersa 16 43-100 Tychy